تصاویری ازفعالیت معلولین

124Picture1بخش کالسنتر رهسازان عصای سفید Picture2