بالابر Guldmann

 

شرکت Guldmann آلمان یکی از قویترین شرکتها در تولید بالابرهای بیمار یا همان Mobile lifterها است.

با استفاده از دسته ای که در شکل زیر آورده شده است به راحتی میتوان یک شخص با وزن  ۱۵۰kg  را از روی تخت، زمین و یا ویلچر بلند نمود و جابجا نمود.

راحتی کار با این بالابر به نحوی است که یک کودک ۱۰ ساله به راحتی یک شخص با وزن ۱۵۰kg را جابجا میکند.

استفاده از سیستم پایین آورنده برای مواقع اظطراری

سیستم بالابر هیدرولیکی