محصولات سلامت

دراین بخش کارشناسان باارائه اطلاعات مفیدو محصولات متناسب باتکیه براصل نوع دوستی وافزایش توانمدیهای اعضاء در راستای جلب مشارکتهای مردمی اقدام به ارائه محصولات ذیل جهت تأمین بخشی از هزینه های درمان وامرار معاش اعضاء تحت پوشش نموده اند.